ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

         เพื่อร่วมพิจารณาร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) และร่วมลงพื้นที่และพิจารณาตรวจติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565