ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมหารือกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2565 พร้อมมอบรางวัลแก่บุคลากรปฏิบัติงานดีเด่น


วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2565 พร้อมมอบรางวัลแก่บุคลากรปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย

             ภายในที่ประชุมหารือสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐวิสาของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ด้านการปกครองและความมั่นคงของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 1.ด้านเศรษฐกิจ สรุปผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย เรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ 2. ด้านสังคมวัฒนธรรม เรื่องรายงานสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 3. ด้านการบริหารจัดการ เรื่องการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เรื่องการประกอบพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีแถลงข่าวเปิดตัวธงสัญลักษณ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ THAILAND BIENNALE , CHIANG RAI 2023 รวมถึงแผนปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 กำหนดการบริจาคโลหิตดวงตา อวัยวะ และแผนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยงจังหวัดเชียงราย “ แอ่วเจียงฮายสบายๆ สไตล์ หน้าฝน “ (WOW CHIANGRAI IN GREEN SEASON)

          ท้ายนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีความต้องการที่จะผลักดัน และฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้เติบโตมากยิ่งหลังจากสถาณการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ( Covid-19) ให้จังหวัดเชียงรายเดินหน้าเต็มรูปแบบในเรื่องเศรษฐกิจ พร้อมมอบรางวัลให้กับ นายจักรินทร์ ตั้งพิพัฒน์ทรัพย์ และ นางสาวมินทิรา ภดาประสงค์ เป็นบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวกอีกด้วย