ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาภาคเหนือ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาภาคเหนือ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
               ในที่ประชุมประกอบด้วยภาคีการพัฒนา ได้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายภาคประชาสังคม และนักวิชาการ มีการเปิดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีการนำเสนอร่างแผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2566 - 257 ในแผนพัฒนาภาคเหนือ โดย รศ.ดร.พีรธร  บุญยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวถึงสถานการณ์รวมของภาคเหนือที่มีรายได้มาจากการท่องเที่ยวแต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่กำลังจะผ่านพ้นไป สังคมผู้สูงอายุซึ่งภาคเหนือเกิดขึ้นก่อนภาคอื่นๆ 23.7% รายได้ที่น้อย อัตราการฆ่าตัวตายที่ไม่ค่อยมีการลดเมื่อเทียบจากปี 2559 ค่าเฉลี่ยจำนวนปีการศึกษาที่ต่ำ 9.86 ปี จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลง 56.30 เมื่อเทียบกับทิศทางทั้งประเทศที่เพิ่มขึ้น ปัญหาภัยพิบัติ โดยเฉพาะหมอกควันไฟป่า การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืนเพิ่มเติมจากเกษตรปลอดภัยและเกษตรชีวภาพ การนำทุนด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติมาพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สินค้าและบริการสร้างสรรค์ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ  4C Creativite ,Connect ,Clean ,Care
               ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ ปัญหาพื้นที่ป่าซึ่งทับซ้อนจากพื้นที่ท่องเที่ยว การเกษตร ที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ รายได้ การนำงบประมาณมาใช้ประโยชน์ ซึ่งควรจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ด้วย