ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565 เปิดดู 1257 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.)


 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

          เวลา 13.30 น. นายเสริฐ  ไชยยานันตา  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.) ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

          โดยในที่ประชุมมีวาระสำคัญ ดังนี้

  1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565
  2. รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในส่วนที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ
  3. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย
  4. การพิจารณารับรองการประชุม ก.บ.จ. จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2565
  5. แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนปี 2567 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  6. การพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย