ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2562 เปิดดู 809 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การสัมมนาทางวิชาการ "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง"

วันที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง" ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอกชนะทัพ อินทามะระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานการสัมมนาดังกล่าว และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว มีผู้ว่าราชการจังหวัดกว่า 13 จังหวัดภาคเหนือและใกล้เคียง ผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน และโทษทางปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561