ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1240 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง”สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนป่ากิ่วทัพยั้ง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ได้รับมอบหมายจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง”สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนป่ากิ่วทัพยั้ง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2(เชียงราย) เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมอนุรักษ์เชิงนิเวศ ตามวิถีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(หมอพื้นบ้าน ผญ๋าพื้นเมือง)หมอนวดแผนไทย สมุนไพร คลินิคป่าไม้ คลินิคครูกล้าไม้ กิจกรรมแจกกล้าไม้ สาธิตรุกขกรการดูแลรักษาต้นไม้ การแสดงของเด็กเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ และจากบ้านกิ่วพร้าว นำโดยท่านพระครูสมหมาย เจ้าอาวาสวัดกิ่วพร้าวเป็นต้น มีหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประเภทรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เป้าหมายเพื่อสร้างป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตลอดจนเป็นที่ออกกำลังกาย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้