รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)