กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 

1) การแข่งขันกีฬาประเภทมหกรรมกีฬาในประเภทขนาดใหญ่ 

2) การแข่งขันกีฬาประเภทมหกรรมกีฬาในประเภทขนาดเล็ก