จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Visit Chiangrai Year ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ แบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเนื้อหารายละเอียดขอบเขตของงานจ้างและระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละงวดงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ซึ่งระบุว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่กระจายไปในหลายท้องที่ของประเทศไทย และมีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์กำหนดให้เป็นเขตควบคุมสูงสุดซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน จึงให้ชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งหากดำเนินการประกวดราคาจ้างตามรายละเอียดขอบเขตของงานและการดำเนินงานแต่ละงวดงานเดิมต่อไปอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้