คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกคำสั่ง ฉบับที่ 5 ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 1/2564 และที่ 4/2564 และกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายดังนี้ 

 มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ดำเนินการดังนี้ 

- กรณีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยไม่มีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ผู้เดินทางดังกล่าวเข้ากักกันตัวที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายกำหนด

- กรณีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ผู้เดินทางดังกล่าวกักกันด้วยวิธีกักกันตนเองที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วันหรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ดำเนินการดังนี้ 

- ลงทะเบียนรายงานตัวทางแอพพลิเคชั่นไลน์โดย QR Code เชียงรายสวัสดี และแอพพลิเคชั่นไทยชนะ

- เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองแบบเข้มข้นเป็นเวลา 14 วันหรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

- ระหว่างอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (D M H T T) ประกอบด้วย เว้นระยะระหว่างกัน (D-Distancing) สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย (M-Mask wearing)  หมั่นล้างมือ (H-Hand washing)  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T-Termperature check) และ  ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ (T-Thaichana) / หมอชนะ

- งดเว้นการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก / สถานบันเทิง

- หากมีอาการ ไข้ ไอ เป็นหวัด จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที

มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวังให้ดำเนินการดังนี้

- ลงทะเบียนรายงานตัวทางแอพพลิเคชั่นไลน์โดย QR Code เชียงรายสวัสดีและแอพพลิเคชั่นไทยชนะ  เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

- ระหว่างอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (D M H T T) ประกอบด้วย เว้นระยะระหว่างกัน (D-Distancing)  สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย (M-Mask wearing)  หมั่นล้างมือ (H-Hand washing)  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T-Termperature check) และ  ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ (T-Thaichana) / หมอชนะ

-หากมีอาการ ใข้ ไอ เป็นหวัด จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที

 หากผู้ใดหรือสถานประกอบการใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย โทร. 053-177337