สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 

ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2 ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2564 

เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจการในการรับบริการ รวมถึงความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ