ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณความรู้สอบสัมภาษณ์ฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 

ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2564 – 6 กันยายน 2564

 

หากท่านไม่สามารถเข้าระบบการสัมภาษณ์ หรือเข้าระบบแล้วระบบตัดอัตโนมัติซึ่งท่านไม่สามารถเข้าระบบใหม่ ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ดังกล่าวได้

 

ขอให้รีบแจ้งสาเหตุขัดข้องให้ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ hrm@mots.go.th ภายในวันที่ 8 กันยายน 2564

 

ตัวอย่าง “ห้องสอบที่...........เลขที่ประจำตัวสอบ........ชื่อ-สกุล...................................................สอบวันที่...........................เวลา.................เหตุขัดข้อง........................................

 

เพื่อจะได้ตรวจสอบและจัดให้ท่านได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ใหม่ ตาม วัน เวลาที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง”