เผยแพร่สรุปการถอดบทเรียนการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ BWF World Tour 2020

          ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยแพร่สรุปการถอดบทเรียนการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ BWF World Tour 2020 ให้องค์กรและสมาคมกีฬาประเภทอื่นทราบ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในระยะต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้เอกสาร ได้ที่ https://www.mots.go.th/download/ManualSportsActivitiesCovid19period/BWFWorldTour2020.pdf