ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด " ๖๐ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย "

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เรื่อง การห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565