ขอความอนุเคราะห์แพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรายการ