ประกาศวิจารณ์ การประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างศักยภาพด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างเครือข่ายสินค้าสินค้าชุมชน ในกลุ่มสินค้าชาและกาแฟ ภายใต้โครงการบูรณาการ การค้าการลงทุน กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒