ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2565