ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖"

สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่าย เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล
"เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต" ประจำปี พ.ศ. 2566


คุณสมบัติ
เป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (อยู่ในระหว่าง พ.ศ. 2564-2566) หรือเกินกว่า 3 ปี และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
- ระดับดีเยี่ยม คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
- ระดับดีเด่น คะแนนรวม 70-79 คะแนน
- ระดับดี คะแนนรวม 60-69 คะแนน

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง
2. บุคคล/หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรอิสระ เสนอชื่อเครื่อข่ายที่มีคุณสมบัติ

การส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา
พื้นที่ กทม.  ส่งที่  กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

พื้นที่ต่างจังหวัด  ส่งที่  สำนักงาน ปปท. เขต 1- 9

ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (นับวันที่ตามไปรษณีย์ประทับตรา)
? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1405 และสำนักงาน ปปท. เขต 1-9