ขอความอนุเคราะห์ตอบแบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (สำหรับประชาชน) ตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (สำหรับประชาชน) ตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
 
ผ่านระบบออนไลน์ทาง https://survey2.ocsc.go.th/esurvey/index.php/495373... หรือ สแกน QR Code