คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย เป็นการนำเสนอเรื่องราวเชิงประสบการณ์ที่ประทับใจในชุมชนท่องเที่ยว อัตลักษณ์ของชุมชน เส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว วิถีชีวิต ประเพณี อาหารชุมชน และด้านอื่นๆ เพื่อเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 5 ชุมชน ดังนี้

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ชุมชนท่องเที่ยวฮักอาข่าโฮม บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ชุมชนบ้านสันป่าเหียง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ชุมชนบ้านม่วงคำ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ชุมชนบ้านผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย