ประกาศวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการ Road Show กระตุ้นการใช้จ่ายผลิตภัณฑ์เครือข่าย ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงข้ามภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)