ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินดครงการเทศกาลอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)