ประกาศวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรม มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ ล้านนาตะวันออก เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)