ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวสีเขียวและจัด กิจกรรม FAM Trip ภายใต้โครงการการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียวด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)