สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินโครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้