สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียตตามเอกสารแนบท้ายนี้