สำนักงานการท่องเที่่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้