สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างอาคาคสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้