จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์จ าหน่ายอาหารบริการนักท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างก่อสร้างในการ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,940,000.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)