ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biding) ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม ตามรายละเอียดแนบท้ายข่าวนี้