จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเส้นทางชุมชนสันโค้งน้อย ชุมชนสันโค้งหลวง ถนนสนามบิน ถนนสนามบินเก่าฝูงบิน ๔๑๖ วัดดอยพระบาท ถนนดอนเขาควาย สวนสาธารณะหนองปึ๋ง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดตามเอกสารแนบท้ายข่าวนี้