จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดน่านและเขตท้องที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 11 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าวนี้