ตามประกาศของจังหวัดเชียงราย เรื่องสอบราซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดน่านและเขตท้องที่จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ของจังหวัดเชียงราย เลขที่ 14/2558 นั้น จับงหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศราคากลางในการสอบราคาซื้อดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายนี้