ตามที่จังหวัดเชียงราย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   สำหรับการจ้างจัดทำแผนที่พูดได้  5  ภาษา ตามโครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiangrai Gateway) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e-bidding)ตามคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่  11/2559   ลงวันที่  5  สิงหาคม  2558  นั้น

 

                      คณะกรรมการฯ  ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้