ด้วยจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จ้างจัดโครงการ การเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   จึงขขอประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)  เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์  เป็นเวลา  3  วันทำการ  ดังรายละเอียดที่แนบท้ายข่าวนี้