ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ลาว ตามที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ลาว จำนวน 1 อัตรา เพื่อให้การดำเนินงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ลาวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ นโยบายของกรมพลศึกษา และนโยบายของรัฐบาล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม...่ลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และ ได้กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวฯ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยให้มารายงานตัวตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น.
และจะเริ่มทำการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หมายเหตุ*
โปรดแต่งตัวสุภาพ และ การแต่งตัวพร้อมสำหรับภาคปฏิบัติ