จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจางดําเนินกิจกรรมสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว (สรางแบรนด) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e­bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้