สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน ๖ อัตรา เนื่องจากยังมีผู้ประจำจุดปฏิบัติงานไม่ครบตามที่กำหนด สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถนนแม่ฟ้าหลวง  ต. ริมกก อ. เมือง  จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๑๕๐๑๙๒ โทรสาร ๐๕๓ – ๑๗๗๓๔๐  ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีรายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ