สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโครงการอำนวยความสะดวก   และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม) เนื่องจากยังมีผู้ประจำจุดปฏิบัติงานไม่ครบตามที่กำหนด และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560