จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 1 แผนพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้อาหารปลอดภัย และกิจกรรมที่ 2 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดยมีรายละเอียดร่างขอบเขตของงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้