จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการทํางานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้ม แข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่อง เที่ยวอารยธรรมล้านนาจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้