กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 ตามข้อ5 ได้กำหนดให้ท่าอากาศยาน เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยพื้นที่และบริเวณทั้งหมดที่ใช้ประกอบภารกิจ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นเขตปลอดบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ ในพื้นที่อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป ดังนั้น ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทขร.ทอท.)ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยได้ดำเนินการยกเลิกพื้นที่สูบบุหรี่ บริเวณอาคารผู้โดยสารทั้งหมด (ห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ และห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ) ทชร.ทอท.จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์พนักงานและผู้ใช้บริการ เพื่อทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป