ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในInternal Integrity and Transparency Assessment: IITหน่วยงาน จังหวัดเชียงราย โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/uawt79