ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EITหน่วยงาน จังหวัดเชียงราย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/uawt79