สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. 

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ ระยะที่ 2 "Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2019" 

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมไมซ์ ในเมืองไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ ให้สามารถรองรับกิจกรรมไมซ์และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการในตลาด  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสปน. ได้สำรวจ พัฒนาและรวบรวมผลิตภัณฑ์ไมซ์ รวมทั้งสิ้น 115 ผลิตภัณฑ์ ใน 14 พื้นที่ ดั้งนี้

เมืองไมซ์ซิตี้ คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา และภูเก็ต

เมืองที่มีศักยภาพ คือ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เชียงราย อุดรธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง นตรศรีธรรมราช และสงขลา