จังหวัดเชียงราย ขอแจ้ง เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2562/63 ตามหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0602/ว 12 ลงวันที่ 29 มหราคม 2563 

หากประสงค์ขอรับสนับสนุนความช่วยเหลือน้ำเพื่อการบริอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรไม้ผลยืนต้น สามารถแจ้งประสานตรงเพื่อขอรับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/63 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม