คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 11/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
เรื่อง  ขยายระยะเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

- ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

จากเดิม ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

เป็น  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.