คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกประกาศฉบับที่ 16 กำหนดมาตรการการปฏิบัติต่อผู้ขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 กำหนดมาตรการในการใช้รถยนต์เดินทางเข้าออกราชอาณาจักร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มิให้กลับมาแพร่ระบาดใหม่ในจังหวัดเชียงรายอีก จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 34 ประกอบมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้ผู้ขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศที่เดินทางไปขนส่งสินค้านอกประเทศ ที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศภายในวันเดียวกันกับวันที่เดินทางออกได้ ให้มารายงานตัวที่โรงแรมเวียงอินน์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เชียงราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของยานพาหนะหรือผู้ควบคุมยานพาหนะจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการกักตัวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเองทั้งหมด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โทร.053-177337