คน 1000 ดี เดิน วิ่ง ปั่น ปันใจให้โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า "Wiang pa pao Run For Hospital 2020"

มูลนิธิพระสุนทรปริยัติวิกรม (ทรัพย์ นรินโท) ร่วมกับ อำเภอเวียงป่าเป้า ชมรมศิษย์วัดป่างิ้ว  และโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คน 1000 ดี เดิน วิ่ง ปั่น ปันใจให้โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า "Wiang pa pao Run For Hospital 2020"

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ลานที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. เพื่อสร้างหอพระ ให้โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว พึ่งพิงใจ เป็นกำลังใจของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรของโรงพยาบาล

2. เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม/ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุน ผ่านกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

3. เพื่อต่อยอดธารน้ำใจอันยิ่งใหญ่ที่ “เพจอีจัน” ได้นำพาศรัทธามหาชนบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลจนครบจบสิ้นแล้วนั้นด้วย

ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1. Fun run ระยะทาง 5 km.

2. Mini marathon ระยะทาง 10.5 km.

หมายเหตุ : ค่าสมัครทั้ง 2 ประเภทราคาเดียวกัน

วันที่เริ่มขายบัตร  วันที่ 9 กันยายน 2020 9 โมงเช้า 9 นาที

ปิดรับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2020 หรือเมื่อเต็มจำนวน 1,500 คน

ติตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

Official Facebook: https://fb.me/WiangpapaoRun

Google map: https://goo.gl/maps/esdzdU1T7hbvEUX36

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 

www.runlah.com/events/wpp20