กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

เกมไพ่ บาคาร่า สล็อตออนไลน์ เว็บ K9win

นางวิภาวี ลีไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน (ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานพัสดุ)

เกมไพ่ บาคาร่า สล็อตออนไลน์ เว็บ K9win

นางสาวมณฑา กิติมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานการเงินและบัญชี)

เกมไพ่ บาคาร่า สล็อตออนไลน์ เว็บ K9win

นางสาวรัตติยา ปุละเปา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี

เกมไพ่ บาคาร่า สล็อตออนไลน์ เว็บ K9win

นางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ

เกมไพ่ บาคาร่า สล็อตออนไลน์ เว็บ K9win

นางเสาวณี กันทะตั๋น
พนักงานทำความสะอาด

เกมไพ่ บาคาร่า สล็อตออนไลน์ เว็บ K9win

นายอนุกูล กุลสุริวงค์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย